TIETOSUOJASELOSTE

Tämä on Wadokai Finlandin dan-rekisteriä koskeva tietosuojaseloste (henkilötietolaki (523/1999) 10 ja 24 §).

Laadittu 18.5.2018

1. Rekisterinpitäjä

Wadokai Finland
info@nullwadokai.fi

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Niko Utriainen
etunimi.sukunimi@nullwadokai.fi

3. Rekisterin nimi

Dan-rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Dan-rekisteriin sisältyvien henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on Wadokai Finlandin dan-vyökokeiden järjestäminen. Tiedoista voidaan koostaa kotisivuilla julkaistava dan-arvolistaus, joka sisältää henkilön nimen ja dan-arvon.

5. Rekisterin tietosisältö

Dan-rekisteriin kerätään seuraavia tietoja:

 • Etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika ja ikä
 • Kotiosoite
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Seuran ja valmentajan nimi
 • Karaten harjoittelun aloitusvuosi
 • Nykyinen vyöarvo, myöntämispäivämäärä ja paikkakunta
 • Muut mahdolliset henkilön antamat tiedot

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Dan-rekisteriin sisältyvät tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Wadokai Finland voi luovuttaa viranomaisille rekisterin tietoja lain tai muiden määräysten niin vaatiessa. Rekisterissä oleva henkilö voi päivittää suostumustietonsa Wadokai Finlandille annettavalla ilmoituksella.

Dan-rekisterin tietoja luovutetaan Japanin Karateliiton Wadokai-organisaatiolle (JKF Wadokai) aina hyväksytyn dan-kokeen suorittamisen jälkeen. JKF Wadokai ylläpitää omaa jäsen- ja dan-arvorekisteriä.

Luovutettavia tietoja ovat:

 • Etu- ja sukunimi
 • Syntymäaika ja ikä
 • Sukupuoli
 • Kotiosoite
 • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Kansallisuus
 • Nykyinen vyöarvo, myöntämispäivämäärä ja paikkakunta

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

A) Sähköisesti tallennetut tiedot
Rekisteriä ylläpidetään sähköisesti tietokoneella, joka on suojattu salasanoin ja muin teknisin keinoin. Tietojen käsittely-, haku- ja selaamismahdollisuus myönnetään rekisterin hoidosta vastaaville Wadokai Finlandin dan-kollegion jäsenille.

B) Manuaaliset listaukset
Kaikki henkilötietoja sisältävä aineisto säilytetään lukituissa tiloissa ja hävitetään asianmukaisesti.

9. Tarkastusoikeus

Henkilötietolain 26 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus tarkistaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisterissä on. Tarkastuspyyntö on tehtävä kirjallisesti sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

10. Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilötietolain 29 §:n mukaisesti jokaisella on oikeus vaatia henkilörekisterissä olevan virheellisen tiedon korjaamista. Korjauspyyntö on tehtävä kirjallisesti sähköpostitse kohdassa 1 mainittuun sähköpostiosoitteeseen.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilötietolain 30 §:n nojalla rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Wadokai Finlandin dan-rekisteriin sisältyviä tietoja ei käytetä näihin tarkoituksiin.

 

Vyökokeen tiedot

Vyökokeen päivämäärä *

Vyökokeen paikkakunta *

Yritän vyöarvoa *
Shodan (1.dan)Nidan (2.dan)Sandan (3.dan)

Onko kyseessä vyökokeen uusinta *
EiKyllä

Jos kyseessä on uusintavyökoe, ilmoita myös edellisen vyökokeen päivämäärä ja paikkakunta

 

Vyökokelaan tiedot

Etu- ja sukunimi *

Syntymäaika *

Ikä *

Katuosoite *

Postinumero *

Postitoimipaikka *

Sähköpostiosoite *

Puhelin *

Seura *

Valmentaja *

Karaten harjoittelun aloitusvuosi *

Nykyinen vyöarvo, myöntämispäivämäärä, myöntäjä ja paikkakunta *

Nykyisen vyöarvon rekisteröintinumero, mikäli vyöarvo on JKF Wadokai dan -arvo

Wadokai-jäsennumero, jos olet jo Wadokain jäsen

 

Vakuutan antamani tiedot oikeiksi

Olen lukenut tietosuojaselosteen ja hyväksyn sen ehdot