Svenska Karatedo Wadokai www.wadokai.se

Japan Karatedo Federation Wadokai http://www.karatedo.co.jp/wado/w_eng/e_index.htm

Suomen Karateliitto www.karateliitto.fi

Federation of Wado Kai Europe www.wadokai.eu